மரபுசார் டிஜிட்டல் ஆவண காப்பகம்

மரபுச்சின்னங்களை டிஜிட்டல் ஆவணப் படுத்தும் தொடர்பாக, நமது தமிழக மரபுசார் அமைப்பின் www.tnheritage.org/archive என்ற இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தந்த மாவட்ட பகுதியில் உள்ள நடுகற்கள், கல்வெட்டுகள், எல்லைக் கற்கள், கோவில்கள், […]

Read More

தமிழர்களின் வரலாறு என்ன? ஒரு பருந்துப் பார்வை

தமிழ் வரலாறு வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்திலிருந்து தொடங்குவது. தமிழ், மொழியும் சரி மக்களும் சரி, அறிந்த ஆவணப்படுத்தப்பட்ட வரலாற்றுக்கு முந்தியவர்கள். ஆவணம் இல்லாமல் எப்படி வரலாற்றுக்கு முந்தியது […]

Read More